วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ศูนย์สารสนเทศ , สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และสำนักบริการการศึกษา จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา และยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตอบปัญหานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร(OSS) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนางานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพาณิชย์ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช