บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ได้รับตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ได้รับตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

ได้รับตำแหน่งรับษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น