บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ได้รับตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงคว…

Continue Reading บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ได้รับตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม