โทร. 0-2504-7788

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-19.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.

Facebook : STOU CallCenter

Fax : 0-2503-3548

E-mail : ic.proffice@stou.ac.th

จดหมาย : จ่าหน้าซองถึง 

9/9 หมู่9 ศูนย์สารสนเทศ อาคารพานิชย์ส่วนหน้า

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120