โทร. 0-2504-7788

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-19.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.

LIVE CHAT (คลิก!!)

Facebook : STOU CallCenter

Fax : 0-2503-3607

E-mail : ic.proffice@stou.ac.th

จดหมาย : จ่าหน้าซองถึง 

ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120