1372596074-IMG6377ed-o

                      มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศขึ้นโดยการรวมหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลและตอบคำถามนักศึกษา 2 หน่วยงานไว้ด้วยกัน ได้แก่ หน่วยงานบริการตอบคำถามนักศึกษาสำนักบริการการศึกษา และบางส่วนของหน่วยคำร้อง สำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลข่าวสารและตอบคำถามนักศึกษาในลักษณะของการบริการที่เสร็จสิ้นภายในหน่วยงานเดียว โดยใช้ระบบเทคโนโลยีในการบริการ ทำให้การทำงานเป็น ไปอย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                      ศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลและการบริการในเรื่องต่างๆ ตลอดจนแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องให้กับนักศึกษาที่ติดต่อมายังมหาวิทยาลัย ทั้งทางโทรศัพท์ที่ติดต่อผ่าน Call Center ของศูนย์สารสนเทศ และการมาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One stop service)

                      นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศได้จัดบุคคลากรไปทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย ที่จัดนิทรรศการ ณ ห้องสรรพสินค้างานกาชาด (กรุงเทพมหานคร) รวมทั้ง การจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปให้ข้อมูล ข่าวสาร ตอบปัญหานักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศในอนาคต       ศูนย์สารสนเทศมีเป้าหมายที่จะวิเคราะห์ปัญหานักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา   และมหาวิทยาลัยต่อไป