ศูนย์สารสนเทศมีเป้าหมายที่จะมีบทบาทของการเป็นศูนย์สารสนเทศ (Information Services Center) ที่สมบูรณ์โดยการให้บริการข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริการข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลัยกว้างขวางขึ้น อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะวิเคราะห์ปัญหานักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป