รูปแบบการปฏิบัติงาน

          การให้บริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร เป็นรูปแบบของการบริการในลักษณะ“รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยจัดลักษณะการบริการเป็น Front office และ Back office ซึ่ง Front office  เป็นจุดบริการที่ผู้รับบริการมาติดต่อด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรที่ตั้งอยู่ห้องสารนิเทศ 2 ส่วนของ Front office ดังกล่าวจะมีเคาน์เตอร์ให้บริการของกระบวนงานต่าง ๆ โดยรวมจุดบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระบวนงานมาให้บริการ ณ จุดเดียว ลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    แต่ละหน่วยงานจะเป็นการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันของทุกหน่วยงานในบริเวณดังกล่าวโดยแต่ละเคาน์เตอร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นปฏิบัติงานให้บริการประจำในเคาน์เตอร์นั้น

ส่วน Back office  ซึ่งได้แก่ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่จะช่วยสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนโดย Back office  จะประสานข้อมูลและแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับ Front office  ในบางโอกาสเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็น Front office  หากให้บริการแก่ผู้รับบริการแล้ว พบปัญหาหรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน Front office ดังกล่าวก็จะติดต่อประสานงานกับ Back office  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ทันที

ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ( STOU One Stop Service Center) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้สนใจการเรียนด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เดินทางมายังที่ทำการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว อย่างครบวงจร ณ อาคารบริการ 1 ชั้น 1 โดยให้บริการเปิดบริการในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.