070-2นิ้ว

นางสิริเนตร ไชยนุวงศ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ

งานอำนวยการและแผน

นางสิริเนตร ไชยนุวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานอำนวยการ

นางณัฐติกาญจน์ วงศ์ม่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายณัทกร นิธิวัฒนาอำภา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวโยษิตา สิ่งที่สุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานบริการสารสนเทศ

S__17997903

นางสาวพริมรฏา สุรินทร์คำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

งานควบคุมคุณภาพการให้บริการทางโทรศัพท์

013-2นิ้ว

นางวิลาวรรณ ชนูดหอม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานควบคุมคุณภาพการให้บริการทางโทรศัพท์

นางภัครดา ส่งศรีปการ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปาณิสรา ชนุดรัมย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชลทิชา จันทรกำเนิด

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวกัญญารัตน์ บริกุล

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวเรณู อินทร์ประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา.

นางสาวสุธีพันธ์ ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา.

นางสาวนฤมล ไชยนุวงศ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสุวรรณี ผลพิบูลย์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวศิริกัลญา วงศ์เมืองมา

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวธมลวรรณ คงแสง

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา.

นางสาวกฤตยา พูลฉันทกรณ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวดารารัตน์ วงศ์สุพชัย

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาววรุณยุพา บุญทอง

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวดวงพร สนริ้ว

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสงกรานต์ บุญพรม

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวธิดาวรรณ พูลฉันทกรณ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวพิมพ์ชนก กมลสินธุ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ หวังบุญ

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวณัฐฑิกาญจน์ ปัญโญ

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวจันทรวิมล พานะโท

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

งานสื่อสารปฏิสัมพันธ์ติดตามนักศึกษา

S__17997903

นางสาวพริมรฏา สุรินทร์คำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานสื่อสารปฎิสัมพันธ์ติดตามนักศึกษา

นางสาวศิริรัตนา มากะดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธิดาวรรณ พูลฉันทกรณ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

งานควบคุมการให้บริการผ่านระบบโซเซียลมีเดียและควบคุมการปฏิบัติงาน OSS

1101779

นางจันทรา ยิ้มเผือก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานงานควบคุมการให้บริการผ่านระบบโซเซียลมีเดียและควบคุมการปฏิบัติงาน OSS

นางสาววิภาวรรณ ทองนพ

นักวิชาการศึกษา

นางจารุวรรณ ยิ้มจำรัส

นักวิชาการศึกษา

นางสาววิชชุนี องอาจ

นักวิชาการศึกษา

งานข้อมูล

1-032-2

นางสาวนงนุช จัมปานันท์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานข้อมูล

นางสุพัตรา งามกิจปราโมทย์

นักวิชาการศึกษา

นางวรรณระวี เอี่ยมใจดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวบุษดี เติมเจิม

นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนาระบบ

004-2นิ้ว

นายประยุทธ คุ้มภัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาระบบ

นางสมแพง งามสนิท

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกษศิรินทร์ รามนาถ

นักวิชาการศึกษา