070-2นิ้ว

นางสิริเนตร   ไชยนุวงศ์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ

งานอำนวยการและแผน

นางสิริเนตร ไชยนุวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานอำนวยการ

4

นางสาววรนันต์ อนันต์ชิดนนท์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

073-2นิ้ว

นางณัฐติกาญจน์ วงศ์ม่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

งานบริการสารสนเทศ

004-2นิ้ว

นายประยุทธ คุ้มภัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

งานโทรศัพท์

013-2นิ้ว

นางวิลาวรรณ ชนูดหอม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานโทรศัพท์

นางภัครดา ส่งศรีปการ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปาณิสรา ชนุดรัมย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวชลทิชา จันทรกำเนิด

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวเรณู อินทร์ประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา.

นางสาวธมลวรรณ คงแสง

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวสุธีพันธ์ ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา.

นางสาวสงกรานต์ บุญพรม

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวกฤตยา พูลฉันทกรณ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวดารารัตน์ วงศ์สุพชัย

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวดวงพร สนริ้ว

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวธิดาวรรณ พูลฉันทกรณ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวพิมพ์ชนก กมลสินธุ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ หวังบุญ

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

งานมัลติมีเดีย และ งานสื่อสารปฏิสัมพันธ์ติดตามนักศึกษา

S__17997903

นางสาวพริมรฏา สุรินทร์คำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานมัลติมีเดีย และ งานสื่อสารปฎิสัมพันธ์ติดตามนักศึกษา

นางสาวศิริรัตนา มากะดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวบุษดี เติมเจิม

นักวิชาการศึกษา

นางวรรณระวี เอี่ยมใจดี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธิดาวรรณ พูลฉันทกรณ์

เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถามนักศึกษา

ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร OSS

1101779

นางจันทรา ยิ้มเผือก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร OSS

นางสาววิภาวรรณ ทองนพ

นักวิชาการศึกษา

นางจารุวรรณ ยิ้มจำรัส

นักวิชาการศึกษา

นางสาววิชชุนี องอาจ

นักวิชาการศึกษา

งานข้อมูลและระบบ

004-2นิ้ว

นายประยุทธ คุ้มภัย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานข้อมูลและระบบ

งานระบบ

1-032-2

นางสาวนงนุช จัมปานันท์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานระบบ