You are currently viewing บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้รับตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรศูนย์สารสนเทศร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้รับตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์

บุคลากรศูนย์สารสนเทศ ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้รับตำแหน่ง
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์